Nieuws van de Atletiekunie


adresgegevens Atletiekunie
Bezoekadres
Postadres
Telefoon
Fax
E-mail
Internet
: Papendallaan 60, 6816 VD ARNHEM
: Postbus 60100, 6800 JC ARNHEM
: (026) 483 48 00
: (026) 483 48 01
: info@atletiekunie.nl
: www.atletiekunie.nl30 november 2012
Regelgeving Nederklandse kampioenschappen
Met ingang van 2013 is de regelgeeving voor wat betreft de Nederlandse kampioenschappen hier en daar aangepast.
De nieuwe regels zijn hier te lezen.26 november 2009
Valse startregel 2010
Vanaf 1 januari 2010 geld ook in Nederland:
Valse start: Tijdens “normale” wedstrijden voor senioren en AB-junioren wordt iedere atleet die een valse start maakt gediskwalificeerd.
Dit geldt niet voor de meerkampen daar mag in een serie een keer vals worden gestart. Iedere atleet die daarna in die serie een valse start maakt wordt gediskwalificeerd.
De nieuwe startregels gelden niet voor de CDjunioren en pupillen, daar blijft alles zoals het is. Het platform masters beraadt zich nog hoe zij voor de masters te werk willen gaan.3 september 2009
Valse startregel 2010
Tijdens het congres van de IAAF in Berlijn is met ruime meerderheid de nieuwe 'valse startregel' aangenomen. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2010 iedere valse start diskwalificatie betekent. Deze start lijkt op de startregel die bij het zwemmen van toepassing is. Er is één duidelijk verschil: bij zwemmen wordt de valse start na afloop van de race toegekend en bij atletiek zal de starter deze direct toewijzen zoals reeds gebeurd.
Hoe deze startregel In Nederland zal worden toegepast en voor elke categorien wordt nog bepaald.13 november 2008
Invoering 500 grams speer Meisjes Junioren C
Per 1 januari 2009 wordt voor meisjes C het gewicht van de speer van 500gram integraal ingevoerd.
Dit houdt in dat voor alle wedstrijden, inclusief competitie, met dit gewicht geworpen moet worden.
Deze regel is ingevoerd na het besluit van de Unieraad tijdens de najaarsvergadering 2007.8 maart 2008
Nieuw wedstrijdreglement 2008-2009
Vandaag (08 maart) wordt op de landelijke kaderdag nationale topjury het wedstrijdreglement 2008-2009 gepresenteerd . Bij alle wedstrijden onder auspiciën van de Atletiekunie dient het wedstrijdreglement 2008-2009 toegepast te worden. Alle vorige versies vervallen hierbij onmiddellijk.

In het nieuwe wedstrijdreglement zijn meer dan 300 wijzigingen opgenomen. Een selectie met de belangrijkste wijzigingen tref je hier aan. Let op, het competitiereglement maakt vanaf heden onderdeel uit van het wedstrijdreglement. Er is wel een aparte digitale versie beschikbaar.

Het wedstrijdreglement is via de Atletiekshop op de website van de Atletiekunie te bestellen. De digitale versie kun je hier downloaden.24 januari 2008
Invoering 500 grams speer uitgesteld
De in de Unieraad aangenomen aanpassing van het gewicht van de speer voor meisjes C, van 600 naar 500gram, wordt in tegenstelling tot eerdere berichten niet ingevoerd in 2008 maar per 01-01-2009.24-11-2007
Wijzigingen wedstrijdreglement
In de unieraadsvergadering van 24 november jl. zijn enkele besluiten genomen m.b.t. wijzigingen in het Wedstrijdreglement:
- De unieraad gaat in meerderheid akkoord met de wijziging van het Wedstrijdreglement per 1 januari 2008 voor wat betreft het gewicht van de speer meisjes C (van 600 naar 500 gram).
- Tevens gaat de unieraad akkoord met de aanscherping van het Wedstrijdreglement voor wat betreft de erkenning van Nederlandse records. Deze aanscherping is met terugwerkende kracht van toepassing en ziet er op toe dat deze records uitsluitend kunnen worden gevestigd door atleten met de Nederlandse nationaliteit voor zover zij zijn aangesloten bij een vereniging die lid is van de Atletiekunie en - conform de bepalingen van de IAAF - uitsluitend voor Nederland in wedstrijdverband uitkomen.
15-05-2007
Terminologie

Onderdelen: is in de plaats gekomen voor "nummers". We spreken nu over looponderdelen en technische onderdelen.

Lanen: de belijning op de atletiekbaan verdeelt de baan in (4), 6 of 8 lanen.

Tijdens een wedstrijd wordt gesproken over "mannen" en "vrouwen". De termen "dames" en "heren" wordt enkel in het maatschappelijk verkeer gebruikt.16-01-2007
Hordenhoogtes Masters aangepast
Met onmiddellijke ingang is besloten de hordenhoogtes conform de voorschriften van de WMA voor de M35 aan te passen naar 0,991m (overigens is 1,00m voorlopig toegestaan). Bij het NK Indoor in Sittard zal deze wijziging reeds gelden. Ook zal deze hordenhoogte gehanteerd worden bij het EK Indoor Masters in Helsinki a.s. maart.

Andere wijzigingen van de WMA zijn:
- V80+ dienen met een 750g discus te werpen
- Een aantal correctiefactoren ten behoeve van de prestaties zijn gewijzigdjanuari 2006
Experimenteren met 'Steeple Chase' voor junioren C/D

Welke vereniging pakt de uitdaging aan?
Hoewel er in het verleden al eens pogingen zijn gedaan om tot een vorm van langere hindernislopen voor de junioren te komen, lijkt heden ten dage de tijd eens te meer rijp om dit onderdeel op te pakken. Het nummer spreekt immers tot de verbeelding en krijgt steeds meer belangstelling, zeker na de successen van Simon Vroemen uit het verleden.

Dat neemt niet weg dat de nodige voorzichtigheid in acht genomen moet worden. We moeten er voor waken dat niet te veel nummers voor de jeugd ingevoerd worden. De junioren kennen immers al korte horden nummers en de langere afstanden. De combinatie kan daarom later altijd nog gemaakt worden. Toch is het de moeite waard om een langere loop met obstakels aan het C/D programma toe te voegen.

Inmiddels heeft bij Phanos het onderdeel al op het programma gestaan. Een 1000 m hindernisloop. Maar liefst 14 jongens en 7 meisjes hadden zich voor deze 'try-out' ingeschreven. De reacties na afloop waren unaniem enthousiast te noemen.
Daarom roept de Atletiekunie ook andere organisatoren op om dit onderdeel op te nemen in het programma. Vaak lijkt 'onbekend maakt onbemind', maar eenmaal deelgenomen aan deze hindernisloop verandert dat direct.

Voorstel
Het Jeugdplatform van de Atletiekunie wil verenigingen stimuleren de volgende onderdelen in hun wedstrijdprogramma opnemen:
  • 1000 meter hindernislopen met 9 hindernissen (1+ 2x4) zonder waterbak voor D jongens en meisjes. Hindernissen op de vaste plaatsen met een hoogte van 76,2 cm.
  • 1500 meter hindernislopen voor C junioren meisjes en jongens (0+3x5). 15 hindernissen, met waterbak. Het eerste deel tot de finish geen hindernis. Hoogte 76,2 cm.
  • 2000 meter hindernislopen voor jongens B is al een bestaand nummer. Hoogte 91,4 cm.
Met bovengenoemde mogelijkheden voldoen we tevens aan de internationale standaarden voor de steeple nummers. Als hindernis kan de lage steeplebalk gebruikt worden (dames) of 4 lage horden (76 cm) los naast elkaar plaatsen. Voor de 2000 en 3000 meter kan men de start en balkplaatsen vinden in het 'Handboek accommodatiezaken'. Voor de 1500 meter (met een waterbak aan de buitenkant van de baan) geldt dat de start plaats vindt op 3x 19,407 = 58,221 meter voorbij de start van de 1500 meter. Bij een waterbak aan de binnenkant komt de start 3x3,916= 11,748 meter vóór de 1500 meter start te liggen.

Voordelen
- Het is een goede voorbereiding voor de latere hindernislopen;
- Er zit een logische opbouw in het meerjarenprogramma;
- Het kan beoefend worden met aanwezige hindernissen zonder waterbak;
- De jeugd kan de belasting prima aan;
- De meeste banen hebben voldoende horden (er zijn er 16 nodig);
- Het is een reden om balken aan te schaffen, die voor meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden (polsstok, ver, lenigheidsoefeningen e.d. );
- Tot en met C junioren mogen de handen worden gebruikt(veilig gevoel).

Nadelen
- Bij gebruik van horden de groepen niet groter maken dan 10 kinderen. (Bij balken tot max. 15 kinderen laten starten);
- Bij het gebruik van horden i.p.v. de steeplebalk kunnen achteropkomende lopers bij het omvallen last of voordeel van hebben (dat geldt dus niet bij balken).

Er zijn niet veel banen met steeple balken voor vrouwen. Hetzelfde geldt voor banen met waterbakken. Bovendien kunnen de voetstukken bij de horden wel een probleem opleveren. Daarom de volgende regel: 'Indien gebruik wordt gemaakt van horden mag passeren uitsluitend in de ernaast gelegen baan'. Anders wachten met passeren tot het vrije stuk.

Indien er verenigingen zijn die op basis van bovenstaande gegevens een dergelijke wedstrijd in hun programma willen opnemen stellen we dat zeer op prijs. Het jeugdplatform wil dan graag op de hoogte worden gebracht van uw bevindingen. U kunt hierover contact opnemen met Mariska Hendriks.
Meer informatie: Mariska Hendriks, mariska.hendriks@atletiekunie.nl1 juni 2006
Reglementswijzigingen
Met ingang van het baanseizoen 2006 zijn de volgende wijzigingen van toepassing:

Artikel 141 Leeftijdscategorieën
De IAAF kent de volgende leeftijdscategorieën.
Jongens en meisjes: iedere atleet die op 31 december van het jaar waarin de wedstrijd plaatsvindt 16 of 17 jaar is.
Junior mannen en vrouwen: iedere atleet die op 31 december van het jaar waarin de wedstrijd plaatsvindt 18 of 19 jaar is.
Masters: atleten worden master op hun 35e verjaardag.
Opmerking (i). Voor alle andere zaken met betrekking tot wedstrijden voor masters wordt verwezen naar het reglement ``IAAF/WMA Competition Rules`` die door de Councils van de IAAF en de WMA zijn goedgekeurd.

Artikel 168 Hordeloop
Voor de 110m horden Jongens A is de hordehoogte gewijzigd naar 0,990m.
Opmerking: Als gevolg van hoogteverschillen van horden van verschillende merken zijn (vooralsnog) voor de Junior mannen (Jongens A) hordehoogten tot 1,000m acceptabel. Atletiekunie Opmerking. Het wordt dringend aanbevolen om bij aanschaf van nieuwe horden, te kiezen voor horden die voor Jongens A op een hoogte van 0,990m ingesteld kunnen worden. M.i.v. 01-01-2011 zullen de horden voor Jongens A op 0,990m ingesteld moeten kunnen worden. Tot aan die datum zullen horden die hieraan niet voldoen, daarom niet worden afgekeurd. Let op: De WMA hanteert voor de M35 een hordehoogte van 1,067m (gelijk aan mannen senioren).1 juni 2006
Plasticine bij horizontaal springen
In Atletiekunie-verband werd plasticine bij de horizontale springonderdelen altijd gezien als een hulpmiddel voor de bepaling of een sprong al dan niet correct is uitgevoerd. Conform de IAAF-interpretatie wordt een poging geldig verklaard indien een schoenpunt boven het plasticine komt, maar geen zichtbare indruk achterlaat. Vanaf heden hanteert de Atletiekunie ook deze interpretatie. Het plasticine krijgt hiermee dus een belangrijker rol.24 november 2005
Aanpassingen Wedstrijdreglement
Tijdens het IAAF congres in Helsinki afgelopen zomer zijn er weer een aantal wijzigingen/ aanpassingen met betrekking tot het wedstrijdreglement. De navolgende wijzigingen zullen met ingang van 1 januari 2006 worden ingevoerd:
- Zowel mannelijke als vrouwelijke atleten mogen nu vanaf hun 35e verjaardag uitkomen in wedstrijden voor masters in de klassen M35 resp. V35.
- Als de kop van de slingerkogel de grond binnen of buiten de cirkel of de bovenkant van de metalen ring raakt, zal dit niet als een ongeldige poging worden beschouwd. De atleet mag hierna zijn poging onderbreken en zijn worp opnieuw beginnen onder de voorwaarde dat hierbij geen andere regels worden overtreden.
- In elk afzonderlijk onderdeel van de meerkamp, met uitzondering van het laatste onderdeel, moeten de series en groepen zodanig door de technisch gedelegeerde (of als er geen technisch gedelegeerde is benoemd, door de scheidsrechter meerkamp) worden ingedeeld, dat atleten die op dat onderdeel gedurende een vooraf vastgestelde periode min of meer dezelfde prestaties hebben behaald, in dezelfde serie of groep worden geplaatst.In april 2005 is het nieuwe wedstrijd reglement van de Atletiekunie uitgekomen.
Een van de opmerkelijkste wijzigingen t.o.v. het vorige wedstrijd reglement is de regeling betreffende het uitkomen in een hogere (oudere) leeftijdsklasse.
Vroeger mocht een atleet uitkomen in de leeftijdsklasse die één groep hoger was dan die waartoe hij behoorde, en kon iemand dispensatie aanvragen om in nog hogere klassen uit te komen.

De regeling is nu als volgt:
Pupillen mogen slechts in hun eigen leeftijdsklasse uitkomen.
Junioren D mogen in de naast hogere leeftijdsklasse uitkomen d.w.z. bij de junioren C.
De overige junioren mogen in iedere hogere leeftijdsklasse (tot en met senioren) uitkomen.
Bij deelname in een hogere leeftijdsklasse moet gelopen worden over horden en moet geworpen worden met materialen die voor die hogere leeftijdsklasse gelden.
Junioren mogen tijdens een wedstrijd niet in twee leeftijdsklassen op hetzelfde wedstrijdonderdeel uitkomen. Wedstrijden die zich uitstrekken over meerdere dagen worden in dit opzicht als één wedstrijd beschouwd.
Opmerking: Wedstrijden kunnen worden georganiseerd voor een bepaalde leeftijdscategorie, waarbij een andere leeftijdscategorie wordt uitgesloten. Dit moet dan wel nadrukkelijk in de wedstrijdaankondiging worden vermeld.

Dit houdt dus in dat een C junioor mag meedoen bij het kogelstoten bij de mannnen, maar hij moet dan wel met een 7.25 kilo kogel stoten.
En ook dat hij mee mag doen aan de marathon en zelfs aan de Ultra lopen.23 april 2005
Atletiekunie definitief naar Papendal
Tijdens de Unieraadsvergadering van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (Atletiekunie) op zaterdag 23 april heeft de Unieraad zijn goedkeuring gegeven op het voorgenomen besluit van het bestuur van de Atletiekunie voor verplaatsing van het bondsbureau van IJsselstein naar het Nationaal Sportcentrum Papendal.
De stemverhouding bedroeg 35 stemmen voor, 1 tegen en 1 blanco'.
De streefdatum voor de verhuizing is 1 januari 2006.

Huisvestiging op Papendal biedt veel kansen voor de atletieksport. De Atletiekunie ziet mogelijkheden om de atletieksport verder op de kaart te zetten door de associatie met het Olympic Training Centre. De sportieve omgeving biedt inspiratie om dit doel te kunnen realiseren.

De aanwezigheid van meerdere aan sport gerelateerde partners zoals NOC*NSF biedt kansen voor een verdere samenwerking. Bovendien zijn er diverse mogelijkheden voor het gezamenlijk gebruik van faciliteiten.

De voorgenomen huisvesting sluit aan bij de doelstelling van het organisatieplan Beter in Balans om de vaste lasten voor personeel, huisvesting en organisatie op termijn terug te dringen. Voor de betrokken medewerkers van de Atletiekunie zal een sociaal plan worden ontwikkeld800m, 400m en 4 x 400m start
Het kan wel eens verwarrend zijn welke startlijn bij welke afstand gebruikt moet worden. Een ezelsbruggetje om te onthouden welke startlijnen bij welke afstand horen: Is er 1 bocht die in lanen gelopen moeten worden, dan dient de 1e startlijn gebruikt te worden (800m). Zijn er 2 bochten in lanen, dan wordt de 2e startlijn gebruikt (400m). In het geval van 3 bochten in lanen te lopen wordt de 3e startlijn gebruikt (4 x 400m), met uitzondering indien niet meer dan 4 ploegen starten: aanbevolen wordt dan alleen de eerste bocht van de eerste ronde in aparte lanen te lopen.Wereldrecords op weg nu officieel
MONACO - De internationale atletiekfederatie (IAAF) heeft alle bestaande, ''beste wereldprestaties'' op de weg officieel erkend als wereldrecords. Dat geldt voor de afstanden van 10 tot 100 kilometer alsmede de 20 en 50 km snelwandelen.Nieuwe startregel
IJSSELSTEIN - De Unieraad heeft in de najaarsvergadering besloten dat per 1 januari 2004 de nieuwe startregel ingaat bij alle atletiekwedstrijden in Nederland. De nieuwe regel houdt in dat er per serie maar 1 valse start mag worden gemaakt. Bij een tweede valse start wordt de atleet die die tweede valse start maakt uitgesloten van de wedstrijd. Het maakt dan niet uit wie de eerste valse start heeft gemaakt.
De regel geldt bij de B-junioren en ouder, dus niet voor de pupillen en CD junioren.
Internationaal is deze regel al een jaar van kracht. De Atletiekunie besloot aanvankelijk dat dit in Nederland alleen zou gelden bij de nationale kampioenschappen.
Omdat dit verwarrend blijkt én omdat de IAAF niet van plan is de wijziging terug te draaien, zal deze voortaan in Nederland bij alle wedstrijden worden toegepast.


Startpagina
Laatst bijgewerkt op: 21.12.2012